Annual Festival – Mahamahotsavam 2019

Annual Festival – Mahamahotsavam 2019

21.02.2019 Thursday
Vairavar Madai

04.30 PM Evening Pooja
05.30 PM Bhairavar Abhishekam, Pongal
07.00 PM Special Pooja
07.30 PM Bhairavar Upachara Pooja
08.30 PM Pooja Concludes with Nathaswara Katcheri